четвъртък, 11 октомври 2018 г.

Маргинализирани групи и риск от виктимизиране
Маргинализираните обществени групи са социално изключените, социални групи. При тях има особено висок риск от виктимизиране и от криминализация. Необходимо е да се проведе социално приобщаване на хора от маргинализирани групи. Пример за такива групи са :

 • eтнически малцинства
 • имигранти
 • спортни агитки
Групи, които имат висок риск от виктимизиране са :
 • деца и възрастни хора
 • деца, лишени от родителски грижи
 • хора с увреждания
 • жертви на домашно насилие
 • лица със зависимости
 • групи от хора, упражняващи виктимогенни професии
Маргинализираните групи са отчуждени от обществото и от социалната среда.

понеделник, 1 октомври 2018 г.

Медиация - основни етапи в процеса

Според Закона за медиацията е упоменато в
чл.3, ал.1 - "предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица."

 • Посочени са основните принципи на медиацията : доброволност, равнопоставеност, неутралност и безпристнастност, както и поверителност.
 • Регламентирани са правилата за поведение, задълженията и отговорностите на медиатора, както и процедурата по медиация.
Медиацията е процес, чрез който трета страна оказва процедурна подкрепа, за да помогне на хора и групи, които са в конфликт и да разрешат проблемите, които имат.

Медиаторът структурира процеса по такъв начин, че да създаде спокойна, благоприятна и безопасна среда, в която страните да дискутират конфликта и да намерят рационално решение, което да задоволи техните интереси.

Процесът на медиация е доброволен. Медиаторът трябва да бъде приет от всички страни в конфликта. Медиаторът трябва да остане безпристрастен. Медиаторът не решава кой е прав. Медиаторът може да задава въпроси или да подкани страните да си задават въпроси. Медиаторът идентифицира проблемите и прави списък на тях.

 • Работата с хората е на първо място. Успешно справяне с техните негативни емоции и чувства.
 • Работата с проблема е на второ място. Рационално решение на всеки индивидуален проблем.