четвъртък, 11 октомври 2018 г.

Маргинализирани групи и риск от виктимизиране
Маргинализираните обществени групи са социално изключените, социални групи. При тях има особено висок риск от виктимизиране и от криминализация. Необходимо е да се проведе социално приобщаване на хора от маргинализирани групи. Пример за такива групи са :

  • eтнически малцинства
  • имигранти
  • спортни агитки
Групи, които имат висок риск от виктимизиране са :
  • деца и възрастни хора
  • деца, лишени от родителски грижи
  • хора с увреждания
  • жертви на домашно насилие
  • лица със зависимости
  • групи от хора, упражняващи виктимогенни професии
Маргинализираните групи са отчуждени от обществото и от социалната среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар