сряда, 23 март 2016 г.

Няколко фрагмента за паметта

Паметовите функции отговарят за разпознаване на сигналите, идващи от околния свят, натрупването на знанията като паметови следи и извличането им.Припомнянето на минал опит и натрупаното знание се обхващат също в тези паметови функции.Човешката памет възниква от жизнения опит на всеки отделен индивид, но съдържа и изключително много от натрупаната през вековете културна памет на човечеството.Паметта е конструктивен процес, за който има значение протичащата в момента обработка на информация, но също и емоциите и нагласите, създадени в индивидуалното развитие на личността.Голяма част от паметта е несъзнавана – не сме в състояние да осъзнаем кои спомени складираме и кои не и как да ги класифицираме.Не притежаваме директен контрол върху нашата памет.Сегмент от т.нар „Автобиографичен Аз“ може да остане за дълго време скрито в нашето несъзнавано и въобще може да не достигне до съзнателното ниво.Възможно е то да се появи променено или е възможно да изтика напред други факти, или емоционални състояния.Организацията на паметта в голяма част е несъзнавана.Светът на несъзнаваното е голям и необятен.Макар и такъв, той поддържа автобиографичната памет.Психоанализата е метод да се проникне в несъзнаваното и да се попълват празнините на паметта, свързани с Автобиографичния Аз, както и по отношение на създадените по – рано обектни отношения.Паметовите функции обхващат декодирането на перцептивната организация, нейното складиране и извличане.Паметта е важен елемент от интегративните функции на мозъка, поради което когато се припомни някакво събитие се извикват съпроводените с него зрителни, слухови, обонятелни и др усещания, както и съпътствалите го емоции.Когато оживеят някакви паметови следи, се възпроизвежда времевата и пространствената характеристика на нервните процеси, които са протекли в миналото.Паметта извиква някаква представа, мисъл, заучено движение от миналия опит на индивида.

Видове памет :
Според Moskovich (2003) паметта се разделя на :

1.      Имплицитна – Памет по механизма на несъзнаван перцептивен опит – прайминг и процедурна памет за двигателни умения.Тази памет се нарича също недекларитивна памет.
2.      Експлицитна – Съзнателно натрупване на личен опит, т.нар епизодична памет, която включва пространство, място, време и образи.И също познания за факти – декларативна, семантична памет.
Локализацията на епизодичната памет е в хипокампа, а на семантичната памет – голямата асоциативна област, която обхваща части от теменната, слепоочната и тилната кора.
Видове памет в зависимост от времевата характеристика на паметовите механизми :
1.      Сетивна памет – няколко стотин милисекунди, в които се запазват чисто сетивните белези на обектите.
2.      Краткосрочна памет – тя е с ограничен обем.В нея се включва запаметяването на факти, думи, числа, цветове и образи.Периодът на запаметяване е от няколко секунди до една минута.
3.      Дългосрочна памет – тя има неограничен обем.В нея е включена натрупаната информация, която може да бъде извикана след продължителен период от време, например години.За нейното извикване могат да протекат няколко минути.


В експерименталната психология се използва понятието „работна памет“ , което е въведено от Baddeley.Под това понятие се разбира лесно достъпната за различни когнитивни процеси памет.Работната памет създава баланс между текущата и минала информация и се уврежда  при увреди, т.нар лезии в префронталната кора.

1 коментар: