петък, 15 декември 2017 г.

Съдебни експертизи - видове. Ролята на вещото лице.

Експертизата е най - важният елемент от доказателствата. Възникването на науката съдебни експертизи е от ключово значение за специализираните знания в правораздавателната дейност в следните направления - наказателно право, гражданско право и административно право.
Съдебните експертизи заемат важно място, както в криминалистиката, така и в криминологията. Развитието на съдебната експертиза в България става по - разпостранено след 1878 г. За първи път понятието "експертиза" се използва в Законът за углавното съдопроизводство (ЗУгС) - член 397 от ЗУгС.
Според Административнопроцесуалния кодекс - 
 В чл.49 Законодателят е предвидил специално място, за да даде обосновка на "експертизата" .
Според същия член тя се възлага, когато за изясняване на някои възникнали въпроси са необходими специални знания в областта на науката, изкуството, занятите и други, каквито органът има.
Член 395 от Законът за съдебната власт и по конкретно ал.1 - Вещото лице извършва експертизи.
Условията, на които трябва да отговарят специалистите, които могат да бъдат вещи лица са :

 • лицето трябва да е завършило професионално образование и да притежава съответните научни знания в областта
 • лицето трябва да има най - малко 5 години стаж по специалността
 • не е лишено от право да упражнява професия или дейност
 • трябва да е на възраст не повече от 65 години
 • не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт
 • има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин
Съшествуват следните видове експертизи :
 • Експертиза на почерка и подписа
 • Експертиза на писмената реч
 • Трасологични експертизи
 • Балистична експертиза
 • Биометрични криминалистични експертизи
 • Дактилоскопна експертиза
 • Портретна експертиза
 • Фоноскопна експертиза
 • Съдебномедицинска експертиза на труп
 • Съдебномедицинска експертиза за идентификация на личността
 • Съдебно психиатрични експертизи
 • Съдебно - психологична експертиза
 • Съдебно биологични експертизи
 • Съдебно - счетоводна експертиза
 • Съдебно финансово - икономическа експертиза
 • Съдебно - стокова експертиза
 • Съдебна експертиза на материали, вещества и изделия
 • Съдебна обща инженерно - техническа експертиза
 • Съдебни автотехнически експертизи
 • Съдебно - пожарни експертизи
 • Компютърно техническа експертиза
 • Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Няма коментари:

Публикуване на коментар